فهرست طرح های پژوهشی

ردیف
1
عنوان اولویت
طراحی هستی شناسی مفهومی حوزه علوم اسلامی بر اساس اصطلاحنامه و فرهنگنامه علوم اسلامی
مقطع
تاریخ ثبت
پژوهشگر
تاریخ دفاع
اپراتور
mojtaba
تأیید انتخاب
هنوز خیر
publish
بله