فهرست طرح های پژوهشی

ردیف
19
عنوان اولویت
سنجش نگهداری دانش در مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
مقطع
ارشد
تاریخ ثبت
اسفند 91
پژوهشگر
محمد چهرقانی بز چلویی
تاریخ دفاع
اپراتور
mojtaba
تأیید انتخاب
بله
publish
بله