فهرست طرح های پژوهشی

ردیف
18
عنوان اولویت
بررسی میزان انسجام درون حوزه ای و بین حوزه ای اصطلاحات مرجح در اصطلاحنامه های کلام ( جدید-قدیم) اسلامی
مقطع
تاریخ ثبت
اردیبهشت 92
پژوهشگر
سید محمد موسوی
تاریخ دفاع
اپراتور
mojtaba
تأیید انتخاب
بله
publish
بله