فهرست طرح های پژوهشی

ردیف
17
عنوان اولویت
شناسایی و تعیین چهریزه ها در شبکه روابط همبسته درون و برون حوزه ای اخلاق اسلامی
مقطع
تاریخ ثبت
اردیبهشت 92
پژوهشگر
رقیه محمدی
تاریخ دفاع
اپراتور
mojtaba
تأیید انتخاب
بله
publish
بله