فهرست طرح های پژوهشی

ردیف
9
عنوان اولویت
بررسی کاربردپذیری پایگاه های اطلاعاتی ناپیوسته اسلامی مبتنی بر اصطلاح نامه بر اساس استانداردهای ISO6982 و ISO9241
مقطع
تاریخ ثبت
شهریور 91
پژوهشگر
داوود شادپوری
تاریخ دفاع
اپراتور
mojtaba
تأیید انتخاب
بله
publish
بله