فهرست طرح های پژوهشی

ردیف
15
عنوان اولویت
بررسی میزان تطابق روابط میان اصطلاحات اصطلاحنامه های علوم اسلامی با روابط ذهنی کاربران نهایی حوزه علوم اسلامی
مقطع
تاریخ ثبت
پژوهشگر
تاریخ دفاع
اپراتور
mojtaba
تأیید انتخاب
هنوز خیر
publish
بله