فهرست طرح های پژوهشی

ردیف
13
عنوان اولویت
شناسایی واژگان عمومی حوزه علوم اسلامی مورد استفاده در فرایند بازیابی توسط کاربران نهایی
مقطع
تاریخ ثبت
پژوهشگر
سمیه آقایی
تاریخ دفاع
اپراتور
mojtaba
تأیید انتخاب
بله
publish
بله