فهرست طرح های پژوهشی

ردیف
12
عنوان اولویت
بررسی امکان استفاده از اصطلاحنامه های علوم اسلامی به عنوان زبان های راه گزین در نظام های اطلاعاتی در حوزه علوم اسلامی
مقطع
تاریخ ثبت
پژوهشگر
تاریخ دفاع
اپراتور
mojtaba
تأیید انتخاب
هنوز خیر
publish
بله