فهرست طرح های پژوهشی

ردیف
11
عنوان اولویت
شناسایی و تعیین چهریزه ها در شبکه روابط همبسته درون و برون حوزه ای علوم اسلامی
مقطع
تاریخ ثبت
پژوهشگر
تاریخ دفاع
اپراتور
mojtaba
تأیید انتخاب
هنوز خیر
publish
بله