فهرست طرح های پژوهشی

ردیف
8
عنوان اولویت
بررسی امکان استفاده از عامل بندی معنایی در کاهش پیش همارایی اصطلاحات اصطلاحنامه علوم اسلامی و تاثیر آن بر کاهش تعداد اصطلاحات
مقطع
تاریخ ثبت
پژوهشگر
تاریخ دفاع
اپراتور
mojtaba
تأیید انتخاب
هنوز خیر
publish
بله