فهرست طرح های پژوهشی

ردیف
6
عنوان اولویت
بررسی میزان کارآمدی واژگان پیوندی مورد استفاده در شیوه نمایه سازی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی در بازیابی اطلاعات
مقطع
تاریخ ثبت
پژوهشگر
تاریخ دفاع
اپراتور
mojtaba
تأیید انتخاب
هنوز خیر
publish
بله