نمایه آثار و تألیفات شهید مطهری (ره)


متن بیش از ۹۰ جلد ( در ۵۹ عنوان ) از کتاب های علامه شهید  آیت الله مرتضی مطهری (ره) توسط محققان مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی نمایه سازی شد و پس از بازنگری و کنترل مجدد ، در قالب یک نرم افزار تهیه و تولید گردید.
دسترسی به محتوای هر یک از آثار شهید مطهری (ره) از طریق نمایه ها ، کلید واژه ها ، الفاظ و کلمات و یا ترکیبی از آن ها و هم چنین ارجاع به متن مورد نظر و یادداشت برداری و یا چاپ آن امکان پذیر می باشد.
این نرم افزار ، بخاطر دربر داشتن افکار و اندیشه های علامه شهید مطهری (ره) مورد استقبال جوانان و دانش پژوهان داخل و خارج کشور قرار گرفت و بدین جهت بارها در تعداد چندین هزار شمارگان در قالب نسخه های مختلف تکثیر و  به صورت خُرد و کلان توزیع گردید.
علاوه بر توزیع رایگان ده ها هزار مورد آن در قالب نرم افزار تحت داس در دهه هفتاد ، قریب به 100 هزار نسخه در نرم فزار تحت ویندوز با نام " مطهر ۳ " تکثیر و توزیع شد.
ولی با این حال ، نرم افزار مطهر نیاز به بازنگری و ارتقای برنامه ای و تکمیل نمایه سازی کتاب های جدید النشر آن علامه بزرگ دارد که انشاء الله مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی به آن اقدام نماید.
شایان ذکر است که حضرت امام خمینی (قدس سره ) توصیه و تاکید فراوانی بر استفاده علمی و فکری از آثار این شهید والا مقام داشته و آثار ایشان را صد درصد تأیید نمودند.
اما فهرست آثار نمایه شده شهید آیت الله مطهری ( ره ) به شرح ذیل می باشد :

ردیف

اسامی منابع

جلد

نویسنده

1

آئینه جام ( دیوان حافظ )

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

2

آشنایی با علوم اسلامی

1

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

3

آشنایی با علوم اسلامی

2

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

4

آشنایی با علوم اسلامی

3

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

5

آشنايى با قرآن

1

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

6

آشنايى با قرآن

2

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

7

آشنايى با قرآن

3

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

8

آشنايى با قرآن

4

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

9

آشنايى با قرآن

5

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

10

آشنايى با قرآن

6

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

11

آشنايى با قرآن

7

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

12

آشنايى با قرآن

8

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

13

اخلاق جنسی

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

14

استاد مطهری و روشنفکران

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

15

اسلام و مقتضيات زمان

1

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

16

اسلام و مقتضيات زمان

2

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

17

اصول فلسفه و روش رئاليسم

1

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

18

اصول فلسفه و روش رئاليسم

2

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

19

اصول فلسفه و روش رئاليسم

3

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

20

اصول فلسفه و روش رئاليسم

4

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

21

اصول فلسفه و روش رئاليسم

5

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

22

الغدير و وحدت اسلامى(شش مقاله)

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

23

امامت ورهبرى

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

24

امدادهاى غيبى درزندگى بشر

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

25

انسان و سرنوشت

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

26

انسان كامل

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

27

بررسی اجمالی نهضت های اسلامی

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

28

بيست گفتار

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

29

پاسخ های استاد

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

30

پيامبرامى

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

31

پیرامون انقلاب اسلامی

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

32

پیرامون جمهوری اسلامی

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

33

تعلیم و تربیت در اسلام

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

34

تكامل اجتماعى انسان بضميمه هدف زندگى

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

35

توحيد

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

36

جاذبه و دافعه علی (ع)

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

37

جهاد

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

38

جهان بينى الهى وجهان بينى مادى (6مقاله)

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

39

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی

1

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

40

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی

2

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

41

حق و باطل به ضميمه احياى تفكراسلامى

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

42

حکمتها و اندرزها

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

43

حماسه حسينى

1

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

44

حماسه حسينى

2

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

45

حماسه حسينى

3

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

46

خاتميت

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

47

ختم نبوت

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

48

خدمات متقابل اسلام و ایران

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

49

داستان راستان

1

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

50

داستان راستان

2

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

51

درس های الهیات شفا

1

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

52

درس های الهیات شفا

2

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

53

ده گفتار

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

54

سيرى در سیره ائمه (ع)

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

55

سيرى در سیره نبوی (ص)

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

56

سيرى در نهج البلاغه

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

57

شرح مبسوط منظومه

1

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

58

شرح مبسوط منظومه

2

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

59

شرح مبسوط منظومه

3

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

60

شرح مبسوط منظومه

4

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

61

شرح منظومه

1

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

62

شرح منظومه

2

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

63

عدل الهى

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

64

عرفان حافظ

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

65

علل گرايش به ماديگرى

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

66

فطرت

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

67

فلسفه اخلاق

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

68

فلسفه تاريخ

1

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

69

فلسفه تاريخ

2

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

70

قيام و انقلاب مهدى(ع)به ضميمه شهيد

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

71

گفتارهای معنوی

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

72

لمعاتی از شیخ شهید

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

73

مسأله حجاب

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

74

مسأله ربا به ضمیمه بیمه

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

75

مسأله شناخت

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

76

معاد

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

77

مقالات فلسفی

1

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

78

مقالات فلسفی

2

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

79

مقالات فلسفی

3

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

80

مقالات فلسفی

4

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

81

مقدمه اى بر جهان بينى اسلامي

1

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

82

مقدمه اى بر جهان بينى اسلامي

2

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

83

مقدمه اى بر جهان بينى اسلامي

3

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

84

مقدمه اى بر جهان بينى اسلامي

4

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

85

مقدمه اى بر جهان بينى اسلامي

5

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

86

مقدمه اى بر جهان بينى اسلامي

6

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

87

نظام حقوق زن در اسلام

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

88

نظری به نظام اقتصادی اسلام

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

89

نقدى برماركسيسم

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

90

ولاءها و ولايتها

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358

91

نبوت

 

مطهري ، مرتضي ، 1299 - 1358


+ نظر جدید

تصویر امنیتی کد جدید

© كليه حقوق معنوي اين سايت مطابق قوانين نرم افزاري متعلق به پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارك اسلامي مي باشد.