نمایه منابع اصول فقه

نخستین منابعی که به صورت تخصصی در مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی مورد نمایه سازی قرار گرفت ، علم اصول فقه بود که الحمد لله رب العالمین در حوزه های علمیه و سایر حوزه های علمی و پژوهشی کاربرد بالایی دارد و در استنباط احکام شرعی برای مجتهدان بسیار کارساز و مفید می باشد.
این رشته جذاب و گسترده دامن یکی از رشته های رایج تحصیلی در سه مرحله ( مقدماتی ، سطح عالی و خارج ) حوزه های علمیه می باشد و عموم طلاب و فضلا و محققان حوزه برای آن اهمیت زیادی قائلند.
به هر روی ، منابع اصول فقه ( اعم از کتب شیعه و اهل سنت ) در سال های بین 1382 تا 1384 بر اساس اصطلاح نامه علوم اسلامی ، توسط محققان پُر تلاش مرکز نمایه سازی شد. تعداد کتاب های نمایه شده یکصد جلد در 40 عنوان و تعداد نمایه های ترکیبی حدود 60/000 مورد می باشد.
پس از پایان نمایه سازی در قالب یک برنامه نرم افزاری به نام " پایگاه تخصصی اصول فقه " تکثیر و در اختیار دانش پژوهان قرار گرفت.

شایان ذکر است : در این پایگاه تخصصی ، علاوه بر نمایه سازی مطالب ارزشمند دیگری چون : اصطلاح نامه ، فرهنگ نامه ، کتابشناسی و زندگی نامه شخصیت های اصولی نیز آورده شده است.

اما منابع نمایه شده اصول فقه به شرح ذیل می باشند :

رديف

نام کتاب

جلد

نام نويسنده

1

اللمع فى اصول الفقه

 

ابو اسحاق شيرازي ، ابراهيم بن علي ، 393 - 476ق

2

كفاية الاصول

 

آخوندخراسانى ، محمدكاظم بن حسين،1255-1329ق.

3

بحوث فى الاصول

1

اصفهاني، محمد حسين ، 1257 - 1320.

4

بحوث فى الاصول

2

اصفهاني، محمد حسين ، 1257 - 1320.

5

بحوث فى الاصول

3

اصفهاني، محمد حسين ، 1257 - 1320.

6

الاحكام في اصول الأحکام

1

آمدي ، علي بن محمد ، 551 - 631ق.

7

الاحكام في اصول الأحکام

2

آمدي ، علي بن محمد ، 551 - 631ق.

8

الحاشية على استصحاب القوانين

 

انصارى ،مرتضى بن محمد امين،1214-1281ق.

9

فرائد الاصول

1

انصارى ،مرتضى بن محمد امين،1214-1281ق.

10

فرائد الاصول

2

انصارى ،مرتضى بن محمد امين،1214-1281ق.

11

الحلقة الثالثة فى اسلوبهاالثانى

1

ايرواني ، باقر ، 1328-

12

الحلقة الثالثة فى اسلوبهاالثانى

2

ايرواني ، باقر ، 1328-

13

الحلقة الثالثة فى اسلوبهاالثانى

3

ايرواني ، باقر ، 1328-

14

الحلقة الثالثة فى اسلوبهاالثانى

4

ايرواني ، باقر ، 1328-

15

نهاية الاصول

 

بروجردي ، حسين ، 1253 - 1340.

16

الفوائد الحائرية

 

بهبهاني ، محمد باقر بن محمد اكمل ، 1118 - 1205ق.

17

المحكم فى اصول الفقه

1

حكيم ، محمد سعيد، 1935-

18

المحكم فى اصول الفقه

2

حكيم ، محمد سعيد، 1935-

19

المحكم فى اصول الفقه

3

حكيم ، محمد سعيد، 1935-

20

المحكم فى اصول الفقه

4

حكيم ، محمد سعيد، 1935-

21

المحكم فى اصول الفقه

5

حكيم ، محمد سعيد، 1935-

22

المحكم فى اصول الفقه

6

حكيم ، محمد سعيد، 1935-

23

اصول الاستنباط

 

حيدري ، علي نقي ، 1325 - 1401ق

24

حقايق الاصول

1

حکيم، محسن، 1306-1390ق

25

حقايق الاصول

2

حکيم، محسن، 1306-1390ق

26

تهذيب الاصول

1

خميني، روح الله، رهبر انقلاب وبنيان گذار جمهوري اسلامي ايران،1281-1368

27

تهذيب الاصول

2

خميني، روح الله، رهبر انقلاب وبنيان گذار جمهوري اسلامي ايران،1281-1368

28

مصباح الاصول

2

خويي ، ابوالقاسم ، 1278 - 1371

29

مصباح الاصول

3

خويي ، ابوالقاسم ، 1278 - 1371

30

محاضرات فى اصول الفقه

1

خويي ، ابوالقاسم ، 1278 - 1371

31

محاضرات فى اصول الفقه

2

خويي ، ابوالقاسم ، 1278 - 1371

32

محاضرات فى اصول الفقه

3

خويي ، ابوالقاسم ، 1278 - 1371

33

محاضرات فى اصول الفقه

4

خويي ، ابوالقاسم ، 1278 - 1371

34

محاضرات فى اصول الفقه

5

خويي ، ابوالقاسم ، 1278 - 1371

35

منتقى الاصول

1

روحاني ، محمد،1298-1376

36

منتقى الاصول

2

روحاني ، محمد،1298-1376

37

منتقى الاصول

3

روحاني ، محمد،1298-1376

38

منتقى الاصول

4

روحاني ، محمد،1298-1376

39

منتقى الاصول

5

روحاني ، محمد،1298-1376

40

منتقى الاصول

6

روحاني ، محمد،1298-1376

41

منتقى الاصول

7

روحاني ، محمد،1298-1376

42

المحصول فى علم الاصول

1

سبحاني ، جعفر ، 1308 -

43

المحصول فى علم الاصول

2

سبحاني ، جعفر ، 1308 -

44

المحصول فى علم الاصول

3

سبحاني ، جعفر ، 1308 -

45

المحصول فى علم الاصول

4

سبحاني ، جعفر ، 1308 -

46

اصول السرخسى

1

شمس الائمه سرخسي ، محمد بن احمد ، - 483ق

47

اصول السرخسى

2

شمس الائمه سرخسي ، محمد بن احمد ، - 483ق

48

تقريرات اصول

 

شهابي ، محمود ، 1282 - 1365.

49

القواعد و الفوائد

1

شهيد اول، محمد بن مکي ، 732 - 786 ق

50

القواعد و الفوائد

2

شهيد اول، محمد بن مکي ، 732 - 786 ق

51

معالم الدين و ملاذ المجتهدين

 

صاحب معالم ، حسن بن زين الدين ، 959 - 1011ق

52

المعالم الجديدة للاصول

 

صدر ، محمد باقر ،1931-1979م.

53

دروس فى علم الاصول

1

صدر ، محمد باقر ،1931-1979م.

54

دروس فى علم الاصول

2

صدر ، محمد باقر ،1931-1979م.

55

بحوث فى علم الاصول

1

صدر ، محمد باقر ،1931-1979م.

56

بحوث فى علم الاصول

2

صدر ، محمد باقر ،1931-1979م.

57

بحوث فى علم الاصول

3

صدر ، محمد باقر ،1931-1979م.

58

بحوث فى علم الاصول

4

صدر ، محمد باقر ،1931-1979م.

59

بحوث فى علم الاصول

5

صدر ، محمد باقر ،1931-1979م.

60

بحوث فى علم الاصول

6

صدر ، محمد باقر ،1931-1979م.

61

بحوث فى علم الاصول

7

صدر ، محمد باقر ،1931-1979م.

62

الاصول العامة للفقه المقارن

 

طباطبايى حكيم ،محمدتقى ،1346-1425ق

63

عدة الاصول(ط.ق)

1

طوسي ، محمد بن حسن ، 385 - 460ق.

64

عدة الاصول(ط.ق)

2

طوسي ، محمد بن حسن ، 385 - 460ق.

65

عدة الاصول(ط.ق)

3

طوسي ، محمد بن حسن ، 385 - 460ق.

66

مقالات الاصول

1

عراقي ، ضياء الدين ، 1240 - 1321

67

مقالات الاصول

2

عراقي ، ضياء الدين ، 1240 - 1321

68

نهاية الافكار

1

عراقي ، ضياء الدين ، 1240 - 1321

69

نهاية الافكار

2

عراقي ، ضياء الدين ، 1240 - 1321

70

نهاية الافكار

3

عراقي ، ضياء الدين ، 1240 - 1321

71

نهاية الافكار

4

عراقي ، ضياء الدين ، 1240 - 1321

72

نهاية الافكار

4

عراقي ، ضياء الدين ، 1240 - 1321

73

نهاية الافكار

4

عراقي ، ضياء الدين ، 1240 - 1321

74

نهاية الافكار

4

عراقي ، ضياء الدين ، 1240 - 1321

75

مبادى الوصول الى علم الاصول

 

علامه حلي ، حسن بن يوسف ، 648 - 726ق.

76

الذريعة الى اصول الشريعة

1

علم الهدي ، علي بن حسين ، 355 - 436ق.

77

الذريعة الى اصول الشريعة

2

علم الهدي ، علي بن حسين ، 355 - 436ق.

78

الوافية فى اصول الفقه

 

فاضل توني ، عبد الله بن محمد ، - 1071ق

79

المحصول فى علم اصول الفقه

1

فخر رازي ، محمد بن عمر ، 544 - 606ق

80

المحصول فى علم اصول الفقه

2

فخر رازي ، محمد بن عمر ، 544 - 606ق

81

المحصول فى علم اصول الفقه

3

فخر رازي ، محمد بن عمر ، 544 - 606ق

82

المحصول فى علم اصول الفقه

4

فخر رازي ، محمد بن عمر ، 544 - 606ق

83

المحصول فى علم اصول الفقه

5

فخر رازي ، محمد بن عمر ، 544 - 606ق

84

المحصول فى علم اصول الفقه

6

فخر رازي ، محمد بن عمر ، 544 - 606ق

85

تسديد الاصول

1

مؤمن ، محمد ، 1317 -

86

تسديد الاصول

2

مؤمن ، محمد ، 1317 -

87

معارج الاصول

 

محقق حلي ، جعفر بن حسن ، 602 - 676 ق.

88

اصطلاحات الاصول

 

مشكيني ، علي ، 1300 -1386.

89

اصول الفقه

1

مظفر ، محمد رضا ، 1904 - 1964م.

90

اصول الفقه

2

مظفر ، محمد رضا ، 1904 - 1964م.

91

علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد

 

مغنيه ، محمد جواد ، 1322 - 1400ق

92

انوارالاصول

1

مكارم شيرازي ، ناصر ، 1305 -

93

انوارالاصول

2

مكارم شيرازي ، ناصر ، 1305 -

94

انوارالاصول

3

مكارم شيرازي ، ناصر ، 1305 -

95

اجودالتقريرات

1

نائيني ، محمد حسين ، 1277 - 1355ق.

96

اجودالتقريرات

2

نائيني ، محمد حسين ، 1277 - 1355ق.

97

فوائد الاصول (جزء 1)

1

نائيني ، محمد حسين ، 1277 - 1355ق.

98

فوائد الاصول (جزء 2)

2

نائيني ، محمد حسين ، 1277 - 1355ق.

+ نظر جدید

تصویر امنیتی کد جدید

© كليه حقوق معنوي اين سايت مطابق قوانين نرم افزاري متعلق به پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارك اسلامي مي باشد.