هیئت علمی

سلیمانی

نام: عبدالرحیم

نام خانوادگی: سلیمانی بهبهانی

نام پدر: جواد

تاریخ تولد: 1341

نام : محمد هادي
نام خانوادگی : يعقوب نژاد
نام پدر: غلامرضا
تاریخ تولد: 1335

حسن زاده

نام: حسین

نام خانوادگی: حسن زاده

نام پدر: قاسم

تاریخ تولد: 1342

نام : سید مهدینظامی
نام خانوادگی : مجیدی نظامی
نام پدر : بشیر
تاریخ تولد : 1344

نام: مهدینجیبی
نام خانوادگی: نجیبی
نام پدر: عیسی
تاریخ تولد: 1340

حجت الاسلام واردینام : سید تقی
نام خانوادگی : واردی
نام پدر : آقا سید علی
تاریخ تولد : 1338

نام : مرتضی
نام خانوادگی : متقی نژاد

نام پدر: قاسم

تاریخ تولد: 1342

© كليه حقوق معنوي اين سايت مطابق قوانين نرم افزاري متعلق به پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارك اسلامي مي باشد.